en

Công Nghệ Vượt trội

Lợi ích Sẻ chia

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin ✍

Báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên

Đại hội cổ đông

năm 2023

năm 2022

năm 2021

năm 2020

năm 2019

năm 2018

năm 2017

Điều lệ quy chế

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XNK ĐÔNG DƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2024

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XNK ĐÔNG DƯƠNG THÁNG 10 NĂM 2022

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XNK ĐÔNG DƯƠNG THÁNG 11 NĂM 2021

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XNK ĐÔNG DƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2021

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XNK ĐÔNG DƯƠNG NĂM 2018

Bản cáo bạch

Quy chế quản trị công ty

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

năm 2022

năm 2021

năm 2020

năm 2019

năm 2018

năm 2017

https://dongduongcorp.com.vn/
https://dongduongcorp.com.vn/catalog/view/theme/