Vietnamese English Chinese
Home About Us Shareholder Relations Products News FAQ Recruitment Photos & Video Contact Us
PICTURES OF ACTIVITIESs
ONLINE SUPPORT
(08) 3848 9466
Sales Office
Technical Office
Sales Office
Technical Office
 
 
Công Bố Thông Tin

TỜ TRÌNH - PHƯƠNG ÁN VÀ KẾ HOẠCH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

04/09/2017

                                                                  Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - DDG

04/09/2017

                                                                  Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 
 
 

 HỒ SƠ DỰ THẢO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - DDG

28/08/2017

                                                                  Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN ĐẠI CHÚNG CỦA ÚY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

15/01/2017

                                                                  Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG - DDG

18/01/2017

                                                                  Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

Back Go to top